0 0.00Eur

Privātuma politika

1. Privātuma politikā lietotie termini

1.1. Inspiro – SIA Inspiro.
1.2. VDAR – Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).
1.3. Personas dati - jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu; identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem.
1.4. Personas datu apstrāde - jebkura ar Personas datiem vai Personas datu kopumiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, datu vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana.
1.5. Pārzinis - fiziska vai juridiska persona, kas viena pati vai kopīgi ar citām nosaka personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus.
1.6. Apstrādātājs - fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kura pārziņa vārdā apstrādā personas datus.
1.7. Klienti - juridiskas vai fiziskas personas, kas ir Inspiro izplatītās produkcijas pircēji un lietotāji, tostarp, interneta veikala www.inspiro.lv reģistrētie un nereģistrētie lietotāji un pastāvīgie produktu pircēji.
1.8. Sadarbības partneri - juridiskas vai fiziskas personas, ar kuru starpniecību tiek īstenota produkcijas pārdošana, tostarp, ārsti, produkta ražotāji, piegādātāji, un kas neapstrādā Inspiro rīcībā esošos Personas datus Inspiro uzdevumā.
1.9. Datu subjekts – tieši vai netieši identificēta vai identificējama fiziska persona, tajā skaitā visi Inspiro Klienti un Sadarbības partneri un to norādītās kontaktpersonas vai pilnvarotās personas.
1.10. Datu subjekta piekrišana – jebkura brīvi sniegta, konkrēta, apzināta un viennozīmīga norāde uz datu subjekta vēlmēm, ar kuru viņš paziņojuma vai skaidri apstiprinošas darbības veidā sniedz piekrišanu savu personas datu apstrādei.

2. Vispārīgie noteikumi

2.1. Šī privātuma politika (turpmāk - Privātuma politika) ir Inspiro noteikumi, kas izstrādāti ar mērķi sniegt informāciju par Inspiro veiktās Personas datu apstrādes nolūkiem, tiesisko pamatu, apjomu, aizsardzību, apstrādes un glabāšanas termiņu, Personas datu saņēmējiem, kā arī Datu subjekta tiesībām Personas datu iegūšanas un apstrādes laikā.
2.2. Privātuma politiku piemēro privātuma un Personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:
2.2.1. fiziskām personām, proti, Inspiro Klientiem, Sadarbības partneriem, kā arī trešajām personām, kuras Inspiro piedāvāto produktu pārdošanas vai sadarbības laikā norādītas kā kontaktpersonas vai pilnvarotās personas;
2.2.2. juridiskām personām, ja to nosaukums satur fizisku personu datus vai pēc to sniegtās informācijas ir iespējams tieši vai netieši identificēt fizisku personu.
2.3. Privātuma politika ir attiecināma uz Personas datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Datu subjekts sniedz Personas datus (rakstiski, telefoniski, interneta mājaslapā, papīra formātā vai ar elektroniskā pasta starpniecību, u.c.) un kādās Inspiro sistēmās vai formā tie tiek apstrādāti.
2.4. Inspiro Personas datu apstrādei piemērojamie tiesību akti:
2.4.1. VDAR;
2.4.2. Fizisko personu datu apstrādes likums;
2.4.3. Komerclikums;
2.4.4. Latvijas Republikas Civillikums;
2.4.5. Likums “Par grāmatvedību”;
2.4.6. Patērētāju tiesību aizsardzības likums;
2.4.7. Pievienotās vērtības nodokļa likums;
2.4.8. Reklāmas likums;
2.4.9. Ministru kabineta 20.05.2014. noteikumi Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu”;
2.4.10. Ministru kabineta 21.10.2003. noteikumi Nr. 585 “Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”.

3. Informācija par pārzini

3.1. Pārzinis ir Inspiro: SIA Inspiro, vienotās reģistrācijas Nr. 40103951234, juridiskā adrese: Katlakalna iela 21, Baloži, Ķekavas nov., LV-2128 , tālrunis: +371 29450911, elektroniskā pasta adrese: info@inspiro.lv.
3.2. Jautājumos, kas saistīti ar Inspiro veikto Personas datu apstrādi, vērsties pie Inspiro kontaktpersonas Personas datu apstrādes jautājumos: Sandra Šilkina, tālrunis: +371 22061671, elektroniskā pasta adrese: sandra@inspiro.lv. Izmantojot šo kontaktinformāciju, Datu subjekts var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu saskaņā ar Privātuma politikas 11.6. apakšpunktu.

4. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

4.1. Inspiro apstrādā Personas datus, balstoties uz sekojošiem VDAR 6. pantā minētajiem tiesiskajiem pamatiem:
4.1.1. līguma noslēgšanai un izpildei, lai Inspiro sniegtu Klientu pieprasītos mazumtirdzniecības pakalpojumus klātienē un tīmekļa vietnē www.inspiro.lv, noformētu Klientu veiktos pasūtījumus, veicot produktu pārdošanas darījumus, sastādītu, noslēgtu un nodrošinātu pienācīgu pārdošanas līgumu ar Klientiem, līgumu ar Sadarbības partneriem par produktu iegādi, piegādi vai citiem pakalpojumiem, izpildi vai grozīšanu pēc līgumu noslēgšanas, kā arī atbilstošu līgumsaistību izbeigšanu;
4.1.2. ārējos normatīvajos aktos noteikto juridisko pienākumu izpildei, lai Inspiro saskaņā ar tai saistošajiem un spēkā esošajiem Latvijas Republikas un ES normatīvajiem aktiem pildītu tai noteiktos juridiskos pienākumus attiecībā pret sevi, Datu subjektu, valsts un pašvaldības iestādēm, kā arī trešajām personām, piemēram, izrakstītu likumā noteiktajām prasībām atbilstošus rēķinus par preču pārdošanu, piemērotu nodokļu atvieglojumus Klientiem, kam tādi pienākas likumā noteiktajā kārtībā, pieņemtu un apstrādātu Klientu sūdzības par iegādāto produktu atbilstoši likumā noteiktajam;
4.1.3. saskaņā ar Datu subjekta, tas ir, Sadarbības partnera, piekrišanu, lai Inspiro īstenotu tās piedāvāto produktu izplatīšanu pa Sadarbības partnera pieejamajiem kanāliem. Datu subjekts jebkurā brīdī ir tiesīgs atsaukt savu piekrišanu un lūgt pārtraukt uz piekrišanas pamata sniegto Personas datu apstrādi saskaņā ar Privātuma politikas 11.3. apakšpunktu;
4.1.4. Inspiro leģitīmo interešu īstenošanai, lai īstenotu no Inspiro un Datu subjekta starpā pastāvošajām saistībām, noslēgtā līguma vai likuma izrietošas Inspiro leģitīmās intereses, tajā skaitā:
4.1.4.1. nodrošināt un uzlabot Klienta pieprasītā produkta un apkalpošanas servisa gan klātienē, gan tīmekļa vietnē www.inspiro.lv kvalitāti;
4.1.4.2. nodrošināt efektīvu produktu, finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku, kā arī efektīvus Inspiro pārvaldības procesus;
4.1.4.3. novērst nepamatotus fiziskās un IT drošības riskus un veikt preventīvos pasākumus;
4.1.4.4. nodrošināt Inspiro īpašuma aizsardzību;
4.1.4.5. novērst nepamatotus finansiālus riskus;
4.1.4.6. novērst krāpniecību un zādzību;
4.1.4.7. īstenot Inspiro tiešā mārketinga stratēģijas izpildi, rezultātu analīzi un uzskaiti;
4.1.4.8. pārbaudīt Datu subjekta identitāti pirms līguma noslēgšanas;
4.1.4.9. nodrošināt noslēgtā līgumu saistību izpildi;
4.1.4.10. vērsties valsts pārvaldes, operatīvās darbības un tiesu iestādēs Inspiro tiesisko interešu aizsardzībai.
4.1.5. Īstenojot Inspiro leģitīmās intereses, pirms Personas datu apstrāde tiek uzsākta, tiek izvērtētas Inspiro intereses attiecībā pret Datu subjekta tiesībām tā, lai Inspiro komerciāla rakstura leģitīmās intereses nebūtu pretrunā ar Datu subjekta interesēm un brīvībām. Datu subjekts jebkurā brīdī ir tiesīgs lūgt šādi pamatotu datu apstrādi pārtraukt saskaņā ar Privātuma politikas 11.1. apakšpunktu.

5. Personas datu apstrādes nolūki un apstrādāto Personas datu kategorijas

5.1. Inspiro rīcībā var atrasties un tikt apstrādāti šādi Datu subjekta Personas dati un cita Datu subjekta sniegtā informācija, kas var tikt uzskatīta par Personas datiem gadījumos, kad no tās iespējams tieši vai netieši identificēt Datu subjektu, un tiek izmantoti šādiem nolūkiem:
5.1.1. tīmekļa vietnes www.inspiro.lv uzturēšanai, lietotāju profilu izveidei, uzturēšanai, Klientu apkalpošanas kvalitātes uzlabošanai un produktu piedāvājuma izstrādei, reģistrēto un nereģistrēto Klientu pasūtījumu noformēšanas nodrošināšanai, pārdošanas līguma noslēgšanai, izpildei vai grozīšanai pēc līguma noslēgšanas, rēķinu izrakstīšanai, nodokļu atvieglojumu piemērošanai, produkta piegādes nodrošināšanai, Klientu datu bāzes uzturēšanai, Klientu sūdzību apstrādei:
5.1.1.1. Klienta vārds;
5.1.1.2. Klienta uzvārds;
5.1.1.3. Klienta personas kods;
5.1.1.4. Klienta privātā vai darba vietas elektroniskā pasta adrese;
5.1.1.5. Klienta privātais vai darba vietas tālruņa numurs;
5.1.2. līgumu ar Sadarbības partneriem par produktu iegādi, piegādi vai citiem pakalpojumiem noslēgšanai, izpildei vai grozīšanai pēc līgumu noslēgšanas, kā arī Sadarbības partneru datu bāzes uzturēšanai:
5.1.2.1. Sadarbības partnera, kas ir juridiska persona, nosaukums;
5.1.2.2. Sadarbības partnera, kas ir juridiska persona, reģistrācijas numurs;
5.1.2.3. Sadarbības partnera, kas ir juridiska persona, juridiskā adrese;
5.1.2.4. Sadarbības partnera, kas ir juridiska persona, pievienotā vērtības nodokļa maksātāja numurs;
5.1.2.5. Sadarbības partnera kontaktpersonas vai pilnvarotās personas vārds;
5.1.2.6. Sadarbības partnera kontaktpersonas vai pilnvarotās personas uzvārds;
5.1.3. Inspiro piedāvāto produktu izplatīšanas pa Sadarbības partneru, proti, ārstu, pieejamajiem kanāliem īstenošanai, piedāvāto produktu, finanšu un biznesa uzskaitei un analītikai, kā arī Sadarbības partneru datu bāzes uzturēšanai:
5.1.3.1. Sadarbības partnera vārds;
5.1.3.2. Sadarbības partnera uzvārds;
5.1.3.3. Sadarbības partnera ieņemamais amats;
5.1.3.4. Sadarbības partnera darba vietas nosaukums;
5.1.3.5. Sadarbības partnera privātais vai darba vietas tālruņa numurs;
5.1.3.6. Sadarbības partnera privātā vai darba vietas elektroniskā pasta adrese;
5.1.4. papildus Inspiro var glabāt un apstrādāt tos 5.1.1., 5.1.2. un 5.1.3. apakšpunktā minētos Personas datus, kas nepieciešami normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei, tajā skaitā Civillikuma, Komerclikuma vai likuma “Par grāmatvedību”, noteikto prasību izpildei, kā arī Inspiro likumīgo interešu aizsardzībai valsts pārvaldes, operatīvās darbības un tiesu iestādēs.

6. Personas datu apstrāde Inspiro

6.1. Personas dati tiek apstrādāti godprātīgi, likumīgi un Datu subjektam pārredzamā veidā, izmantojot Inspiro saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus
6.2. Personas dati tiek iegūti konkrētos, skaidros un leģitīmos nolūkos un to turpmāku apstrādi neveic sākotnēji neparedzētiem mērķiem vai ar minētajiem mērķiem nesavienojamā veidā.
6.3. Personas dati tiek glabāti tā, lai no tiem varētu identificēt Datu subjektu ne ilgāk, kā tas nepieciešams nolūkiem, kuru ietvaros dati iegūti vai apstrādāti. Inspiro Personas datu glabāšanas termiņi noteikti Privātuma politikas 10. punktā.
6.4. Personas dati tiek iegūti ievērojot datu apstrādes minimizācijas principu, kas nozīmē, ka dati ir adekvāti, atbilstīgi un ietver tikai to, kas nepieciešams to apstrādes nolūkiem.
6.5. Inspiro nodrošina Personas datu precizitāti un, ja vajadzīgs, Personas dati tiek atjaunināti atbilstoši tā brīža aktuālajai informācijai vai dzēsti.
6.6. Personas dati tiek apstrādāti tādā veidā, lai tiktu nodrošināta atbilstoša Personas datu drošība, proti, aizsardzība pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi, datu nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu.
6.7. Lai nodrošinātu saistību izpildi attiecībā pret Datu subjektu, Inspiro ir tiesīga piesaistīt un pilnvarot ārpakalpojumu sniedzējus veikt atsevišķas darbības Inspiro uzdevumā. Ja, pildot šos uzdevumus, Inspiro pilnvarotās personas apstrādā Inspiro rīcībā esošos Datu subjekta datus, attiecīgā uzdevuma veicēji ir uzskatāmi par Inspiro rīcībā esošo Personas datu Apstrādātājiem, un Inspiro ir tiesības nodot Apstrādātājiem šo darbību veikšanai vajadzīgos Datu subjekta Personas datus tādā apmērā, kādā tie nepieciešami darbību veikšanai.
6.7.1. Gadījumos, kuros Inspiro pilnvaro Apstrādātājus noteikta uzdevuma veikšanai, gan Inspiro, gan Apstrādātāji nodrošina Personas datu apstrādes aizsardzību saskaņā ar VDAR prasībām, kā arī neizmanto Personas datus citos nolūkos, kā tikai nodibināto saistību izpildei pret Datu subjektu Inspiro uzdevumā.

7. Inspiro rīcībā esošo personas datu apstrādātāji

7.1. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “BC manufaktūra”, vienotais reģistrācijas Nr. 41203023149, juridiskā adrese: Kalnciema iela 37 - 5, Rīga, LV-1046, sniedz gāmatvedības pakalpojumus.
7.2. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Baltic Tribes”, vienotais reģistrācijas Nr. 40103589525, juridiskā adrese: Imantas 4. līnija 9, Rīga, LV-1083, nodrošina IT pakalpojumus un datu serveru apkalpošanu.
7.3. Informāciju par Apstrādātāju rīcībā esošajiem Datu subjekta Personas datiem Inspiro nodrošina pēc Datu subjekta pieprasījuma saņemšanas saskaņā ar Privātuma politikas 11.6. apakšpunktu.

8. Personas datu aizsardzība

8.1. Inspiro aizsargā Datu subjekta Personas datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Inspiro saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā, izmantojot šādus drošības pasākumus:
8.1.1. nodrošina aizsardzību pret neautorizētu pieeju Inspiro iekšējās IT sistēmās glabātajiem Datu subjekta Personas datiem, izmantojot SSH protokolu ar ģenerētu unikālu paroli;
8.1.2. nodrošina aizsardzību pret neautorizētu pieeju Inspiro uzturētajām datu bāzēm un elektroniskajam pastam, izmantojot unikālas ģenerētas paroles;
8.1.3. piešķir tikai darba pienākumiem atbilstošas piekļuves tiesības iekšējo sistēmu izmantošanai ierobežotam Inspiro nodarbināto personu lokam;
8.1.4. nodrošina ierobežotu piekļuvi Inspiro darba telpām tikai Inspiro nodarbinātajiem Datu subjektiem;
8.1.5. izmanto ugunsmūri un pretvīrusu programmas;
8.1.6. Inspiro tīmekļa vietnes www.inspiro.lv darbībā izmanto SSL sertifikātu, nodrošinot šiftrētu datu pārraidi starp Datu subjektu un serveri, uz kura glabājas izvietotās Inspiro datu bāzes vai tīmekļa vietnē sniegtie Datu subjekta Personas dati;
8.1.7. šifrē Inspiro tīmekļa veitnes www.inspiro.lv lietotāju profilu reģistrācijai nepieciešamos, kā arī pierakstīšanās datus, tādējādi novēršot iespējamu datu noplūdes risku starp Datu subjektu un Inspiro uzturēto serveri;
8.1.8. regulāri veic atbilstošas drošības pārbaudes pret to, vai nav notikuši apzināti uzbrukumi Inspiro uzturētajām datu bāzēm un serveriem, kā arī vai nav notikusi datu noplūde;
8.1.9. Inspiro seko līdzi aktualitātēm un IT drošības risinājumu atjauninājumiem, izmantojot jaunākos risinājumus, lai nodrošinātu pēc iespējas drošāku tīmekļa vietnes www.inspiro.lv lietotāju profilu uzturēšanu un Datu subjekta datu aptrādi;
8.1.10. Inspiro rīcībā esošo īpašo kategoriju Personas datus apstrādā atsevišķi no citiem Personas datiem un piekļuvi tiem nodrošina tikai stringri ierobežotam personu lokam, kas pieņem ar Inspiro darbības nodrošināšanu saistītus lēmumus;
8.1.11. nodrošina, ka personas, kuras darbojas ar Inspiro pārvaldībā esošajiem Personas datiem ir pienācīgi apmācītas, kā arī saņēmušas atbilstošus un skaidrus norādījumus par veicamo datu apstrādi, tostarp Privātuma politikā iekļautos drošības norādījumus;
8.1.12. nodrošina, ka netiek pieļauta nejauša vai nelikumīga Personas datu dzēšana, bojāšana, nozaudēšana, labošana, apstrāde, publiskošana vai izpaušana trešajām personām;
8.1.13. nodrošina, ka visa veida papīra formāta dokumenti un konfidenciāla informācija tiek glabāta ierobežotas pieejamības vietā, proti, Inspiro birojā esošajā skapī, kam var piekļūt tikai Inspiro esošie darbinieki tiešo darba pienākumu veikšanai.

9. Personas datu nodošana trešajām personām

9.1. Inspiro rīcībā esošie Personas dati netiek nodoti trešajām personām, izņemot gadījumos, kad:
9.1.1. attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju;
9.1.2. Personas datu nodošanai Datu subjekts devis skaidru, nepārprotamu piekrišanu;
9.1.3. izpaust Personas datus ir Inspiro pienākums ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
9.1.4. Inspiro leģitīmo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura aizskārusi Inspiro leģitīmās intereses.
9.2. Nododot Personas datus trešajām personām, Inspiro izvērtē trešās personas datu aizsardzības un apstrādes aizsardzības līmeni atbilstoši normatīvajiem aktiem, lai nodrošinātu pēc iespējas lielāku Datu subjekta informācijas aizsardzību.

10. Personas datu glabāšanas termiņi

10.1. Inspiro apstrādā tās rīcībā esošos Personas datus tik ilgi, kamēr izpildās sekojošie nosacījumi:
10.1.1. kamēr noris Inspiro piedāvātā produkta pārdošanas process, tajā skaitā produkta piegāde Klientam;
10.1.2. kamēr noslēgtās līgumsaistības ar Datu subjektu ir spēkā;
10.1.3. tik ilgi, cik Personas dati nepieciešami tam nolūkam, kam tie saņemti;
10.1.4. tik ilgi, cik nepieciešams, lai nodrošinātu Inspiro vai Datu subjekta leģitīmo interešu realizēšanu, piemēram, lai Inspiro vai Datu subjekts spētu iesniegt iebildumus vai celt prasību tiesā, savukārt, atbildētājs - aizstāvēt savas tiesības;
10.1.5. kamēr ir spēkā Datu subjekta piekrišana attiecīgai Personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgais pamats;
10.1.6. kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt, piemēram, saskaņā ar Civillikumu, Darba likumu, Komerclikumu vai likumu “Par grāmatvedību”.
10.2. Kad neviens no 10.1. apakšpunktā minētajiem nosacījumiem vairs nav attiecināms, personas dati tiek dzēsti.
10.3. Papīra formāta dokumenti tiek glabāti ierobežotas pieejamības komerctelpās, proti, Inspiro birojā esošajā skapī, saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajiem termiņiem, kā arī lai nodrošinātu Inspiro leģitīmās intereses, piemēram, līgumsaistību izpildi, potenciālas tiesvedības gadījumā, parādu piedziņu, noilguma periodā, kā arī saskaņā ar Civillikuma 1895. pantu un Komerclikuma 406. pantu gadījumos, kuros šāda laika termiņa dokumentu glabāšana ir pamatota.

11. Datu subjekta tiesības un piekļuve saviem personas datiem

11.1. Datu subjektam ir tiesības saņemt informāciju par to, kādi dati Personas dati ir Inspiro pārvaldībā saistībā ar Datu subjekta Personas datu apstrādi, un pieprasīt piekļuvi saviem Personas datiem, to labošanu, papildināšanu vai dzēšanu, ierobežot datu apstrādi, kā arī iebilst pret to, tajā skaitā pret Personas datu apstrādi, kas tiek veikta pamatojoties uz Inspiro leģitīmajām interesēm, kā arī izmantot tiesības uz datu pārnesamību, ciktāl Inspiro to spēj tehniski nodrošināt.
11.2. Datu subjekta tiesības tiek īstenotas tiktāl, cik tas nav pretrunā ar Inspiro pienākumiem, kuri noteikti normatīvajos aktos.
11.3. Datu apstrādes gadījumos, kur tiesiskais pamats ir tikai Datu subjekta piekrišana, Datu subjektam ir tiesības jebkurā laikā sniegto piekrišanu atsaukt, pārtraucot turpmāko datu apstrādi, kas tikusi veikta, pamatojoties uz Datu subjekta sniegto piekrišanu. Atsaucot piekrišanu, netiek pārtrauktas apstrādes, kuras tiek īstenotas, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.
11.4. Piekrišanas atsaukšana neietekmē apstrādes darbības, kuras veiktas, kamēr Datu subjekta piekrišana bijusi spēkā.
11.5. Datu subjekts var atsaukt piekrišanu tādā pašā veidā un formā, kā tā sniegta (rakstveidā elektroniski, u.c.), kā arī nepieciešamības gadījumā sniedz visu informāciju par piekrišanu, tās būtību, no tās izrietošo Personas datu apstrādi.
11.6. Datu subjekts var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:
11.6.1. uz elektroniskā pasta adresi: sandra@inspiro.lv, nosūtot aizpildītu veidlapu par Datu subjekta tiesību īstenošanu, kas pieejama Inspiro tīmekļa vietnes www.inspiro.lv sadaļā “Privātuma politika” vai kuru pēc pieprasījuma iespējams saņemt pie Inspiro atbildīgās personas Personas datu apstrādes jautājumos: Sandra Šilkina, tālrunis: +371 22061671, elektroniskā pasta adrese: sandra@inspiro.lv.
11.7. Saņemot Datu subjekta pieprasījumu, Inspiro pārliecinās par Datu subjekta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
11.8. Atbildi Inspiro nosūta uz Datu subjekta elektroniskā pasta adresi 30 dienu laikā no brīža, kad Inspiro kontaktpersona Personas datu apstrādes jautājumos saņēmusi Datu subjekta pieprasījumu, vai, nosūtot pa pastu, ierakstītas vēstules formā. Ja pirms atbildes sniegšanas rodas nepieciešamība precizēt informāciju vai veikt detalizētāku izpēti, atbilde var prasīt ilgāku laika periodu par 30 dienām, atkarībā no pieprasījuma satura, bet ne ilgāk par 60 dienām.
11.9. Gadījumos, kad Personas dati tiek apstrādāti pamatojoties uz ārējiem normatīvajiem aktiem, līgumiska pamata, vai, lai īstenotu Inspiro leģitīmās intereses, Personas datu dzēšanas pieprasījums var netikt īstenots, par ko Datu subjekts tiek informēts 30 dienu laikā no brīža, kad Inspiro kontaktpersona Personas datu apstrādes jautājumos saņēmusi pieprasījumu dzēst datus. Atbilde tiek sniegta ar skaidru, nepārprotamu pamatojumu par to, kāpēc Personas datu dzēšanu nav iespējams īstenot. Turpretī, pamatota Personas datu dzēšanas pieprasījuma saņemšanas gadījumā tiek nodrošināta atbilstoša Personas datu dzēšana 30 dienu laikā no Datu subjekta pieprasījuma saņemšanas brīža.
11.10. Strīdi, kas saistīti ar Personas datu apstrādi, risināmi sarunu ceļā starp Datu subjektu un Inspiro. Ja Datu subjekts uzskata, ka tā Personas datu apstrāde pārkāpj personas tiesības un intereses saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, Datu subjektam ir tiesības vērsties ar sūdzību pie Inspiro atbildīgās personas Personas datu apstrādes jautājumos, iesniedzot aizpildītu sūdzības veidlapu, kas pieejama Inspiro tīmekļa vietnes www.inspiro.lv sadaļā “Noteikumi un nosacījumi”, vai vēršoties Latvijas Republikas Datu valsts inspekcijā, adrese: Blaumaņa iela 11/13-11, Rīga, LV-1011, Latvija, elektroniskā pasta adrese: info@dvi.gov.lv.

12. Citi npoteikumi

12.1. Inspiro pastāvīgi attīsta un uzlabo savu darbību un pilnveido tās piedāvātās produkcijas pārdošanas pieredzi Klientiem, kā arī sadarbības uzturēšanu ar Sadarbības partneriem, līdz ar to, Privātuma politika var tikt mainīta vai papildināta jebkurā laikā.
12.2. Aktuālā Privātuma politikas redakcija vienmēr ir pieejama Inspiro tīmekļa vietnes www.inspiro.lv sadaļā “Privātuma politika”. Vienlaikus aktuālā Privātuma politikas redakcija, kā arī iepriekšējās redakcijas ir pieejamas vēršoties pie Inspiro atbildīgās personas Personas datu apstrādes jautājumos.

Seko aktualitātēm arī sociālajos tīklos

Lādējas